Hírek/Aktualitások

Hirdetmény óvodai felvételről

Hirdetmény óvodai felvételről

Hirdetmény óvodai felvételről

 

A Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülőket/törvényes képviselőket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja:

 

2022. május 4-5. (szerda - csütörtök)

8:00 – 16:00 óra

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. 

Az óvodába a 2022/2023-as nevelési évre a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. közötti időszakban született gyermekek beíratása kötelező.

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAPOT szükséges kitölteni és benyújtani az intézmény vezetője részére.

A jelenleg érvényben levő szabályok szerint az óvodai beiratkozás személyesen történik.

 

A beiratkozáshoz szükséges okiratok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya),
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakvélemény másolata,
  • nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján „Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el”.

A gyermekek felvételéről a jelentkezés utolsó határnapját követő 30 napon belül hoz döntést az érintett intézmény vezetője, melyről a szülőt írásban értesíti. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a gyermek szülője/törvényes képviselője az intézmény fenntartójának megküldött jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a  https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese  linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.

A szülő tárgyév április 15. napjáig az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint felmentést kérhet gyermeke részére. 

 

Nyíregyháza, 2022. április 04.

 

                                                                                                           Oláh Zoltánné

                                                                                                        intézményvezető