Image
Image

Óvodánk 2023-ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a Bíráló Bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal Köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Szent Miklós Görögkatolikus Óvodát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére. 


A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével. 


Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jógyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat. 


A bázisintézmény jógyakorlatai: 

A görögkatolikus keresztény kultúra értékeinek megőrzése, közvetítése, a hitre nevelés megvalósulása változatos pedagógiai módszerekkel.

  • Franz Kett pedagógiai módszerének és szemléletének megvalósulása a tevékenységekben a hitre nevelést előtérbe helyezve.
  • A meseterápia elemeinek beépítése a tevékenységekbe a gyermekek lelki fejlődésének érdekében.
  • Az óvodás gyermekek erkölcsi normáinak fejlesztése és a görögkatolikus kultúra értékeinek elmélyítése a Lelki percek keretein belül.

Kapcsolattartó: Darai Zita, Telefon: 20/29-328-29, E-mail: ovodatitkarzita@gmail.com


A Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

A görögkatolikus kereszténykultúra értékeinek megőrzése, közvetítése, a hitre nevelés megvalósulása változatos módszerekkel

Célunk, hogy hagyományainkra, tapasztalatainkra és az óvodánk pedagógiai programjára építve kialakítsuk és fejlesszük a gyermekekben az örök emberi, erkölcsi értékeket: az egyén tiszteletét, a humánus gondolkodást, a közösség iránti felelősségvállalást, az empátiát, a toleranciát és mindazokat az alapvető képességeket, melyek a békés úton való konfliktuskezelést a békés egymás mellett élést és tevékenykedést segítik.

Célunk továbbá, hogy fejlődjön a gyermekek felelősségérzete szűkebb és tágabb környezetük, nemzetünk és hazánk iránt. Tesszük mindezt olyan új, modern pedagógiai módszerekkel, amelyek harmonizálják a hitre nevelést az értékkereső tevékenységekkel. 

Célcsoport: az egyházi és állami fenntartású óvodákban dolgozó óvodapedagógusok, intézményvezetők, pedagógiai asszisztensek.Az átadni kívánt jógyakorlatok rövid leírása

Óvodánk fennállásának közel három évtizede alatt sok tapasztalattal gazdagodtunk. Tapasztalatainkat a hitre nevelés terén szeretnénk megosztani azokkal a pedagógusokkal, akik érdeklődnek az egyházi óvodákban alkalmazott módszerek iránt. Egyik komplex alkalmazott módszerünk a Kett pedagógia. Lényege a beszéd, a cselekvés és az alkotás egységének gyakorlati megvalósulásában rejlik. A másik innovációnk a meseterápia elemeinek alkalmazása a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztéséhez. A mese a magyar embert olyan gyökerekhez vezeti, ami a keresztény kultúrához is kapcsolódik. Az abban rejlő értékek összecsengenek a Jézus által hirdetett szeretetigazsággal. A harmadik pillér a gyermekek szociális fejlődésének erősítése. Szeretetteljes légkörben, keresztény értékrend szerint a tervezett és spontán tapasztalatszerzés lehetőségeit kihasználva a gyermekek megerősödnek abban, hogy a teremtett világ részesei. A megvalósítás az óvodai foglalkozások keretein belül történik a lelki percekkel kiegészülve. 

A megvalósítás során fejlődik a gyermekek kognitív képessége, szociális érzékenysége, érzelmi intelligenciája, valamint a tanulási folyamataik támogatása is megtörténik. A teljes gyermeki személyiség fejlődik, miközben érvényesül az egyéni bánásmód, megvalósul a közösségfejlesztés és az esélyteremtés is. Megmutatkozik a pedagógusok szakmai elkötelezettsége, felelősségvállalása. Alapvetés a környezettudatosságra és a teremtett világ védelmére nevelés. A megvalósulás során megmutatkozik még a szoros együttműködés a partnereinkkel.

A jógyakorlatok átadása olyan óvodapedagógusok által történik, akik elkötelezettek a hivatásuk iránt és felelősséget vállalnak munkájuk minőségéért.

A jógyakorlatok átadása, a tudásmegosztás interaktív előadások, bemutató foglalkozások, hospitálások, műhelyfoglalkozások, brainstormingok és konzultációk formájában valósul meg.