Hírek

Hirdetmény óvodai beiratkozásról

Hirdetmény óvodai beiratkozásról

Hirdetmény óvodai beiratkozásról

 

A Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülőket/törvényes képviselőket, hogy a 2024/2025-ös nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja:

 

 2024. május 7-8. (kedd - szerda)

8:00 – 16:00 óra

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. 

Az óvodába a 2024/2025-ös nevelési évre a 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. közötti időszakban született gyermekek beíratása kötelező.

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAPOT szükséges kitölteni és benyújtani az intézmény vezetője részére.

Intézményünkben az óvodai beiratkozás személyesen történik.

 

A beiratkozáshoz szükséges okiratok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- a gyermek TAJ kártyája

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya),

- sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakvélemény másolata,

- nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján „Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el”.

A gyermekek felvételéről a jelentkezés utolsó határnapját követő 30 napon belül hoz döntést az érintett intézmény vezetője, melyről a szülőt írásban értesíti. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a gyermek szülője/törvényes képviselője az intézmény fenntartójának megküldött jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a  https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese  linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.

A szülő tárgyév április 15. napjáig az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint felmentést kérhet gyermeke részére. 

 

Nyíregyháza, 2024. április 08.

 

                                                                                                           Oláh Zoltánné

                                                                                                                igazgató